Meşrutiyet Mah, Yüksel Cad, Konur 2 Sok, No:28/1 ÇANKAYA - ANKARA
trende

AYDINLATMA METNİ

Anasayfa » AYDINLATMA METNİ

ÖZEL DEDEKTİFLİK ve ARAŞTIRMA BÜROSU İŞLETMESİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

DANIŞMANLIK HİZMETİ ALAN KİŞİ AYDINLATMA METNİ

Özel Danışmanlık ve Araştırma Bürosu İşletmesi (‘’ÖDAB’’) veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

Danışmanlık Hizmeti Alan Kişi Aydınlatma Metninin Kapsamı ve İlgili Mevzuat

İşbu Aydınlatma Metni Danışmanlık Hizmeti Alan Kişilerin;1. Kişisel verilerinin toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,2. Hangi kişisel verilerin işlendiğini ve işlenme amacını,3. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,4. İlgili kişilerin haklarını kapsar.5. Sonuç

1.   Kişisel Verilerin Toplanması Yöntemleri ve Hukuki Sebep

ÖDAB, kişisel verileri özellikle yazılı sözleşme, program, e-posta, fiziken evrak teslimi, kamera sistemleri, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve nadiren sair iletişim kanalları vasıtasıyla işitsel, elektronik veya fiziki yazılı olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Danışmanlık Hizmeti Alan Kişi Aydınlatma Metni ile belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

İlgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine yönelik rıza ya da Kanun’un 5 ve 6. maddeleri veya sair mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu metinde yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

a. ÖDAB’ın tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta açıkça öngörülmüş olması, b. Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, ilgili kişinin rızasını açıklayamayacak durumda olması veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan ilgili kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması, c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel  verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya ÖDAB tarafından akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, d. ÖDAB’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, e. İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, f. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, g. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, ÖDAB’ın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

2.   İlgili Kişinin Hakları

ÖDAB tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,f. KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişinin başvurusuna müteakip ÖDAB 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde ÖDAB’ın; 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep etme hakkı saklıdır.

ÖDAB’ın; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.   Sonuç

ÖDAB tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek ÖDAB tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

ÖDAB, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.

E-Posta : info@dedektiflikburosu.com.tr

ÖZEL DEDEKTİFLİK ve ARAŞTIRMA BÜROSU KURUMSAL & BİREYSEL PROFESYONEL DEDEKTİFLİK ÇÖZÜMLERİ.
eş takibi dedektiflik bürosu özel dedektif dedektif antalya dedektif